Polish (Poland)

Zamówienia publiczne

Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni

Duszniki-Zdrój: Zawarcie umowy ramowej na realizację zadania pt „Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju”

Więcej…

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Ochrona i dozór mienia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju”
Numer ogłoszenia: 252368 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

Więcej…

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt.: „Ochrona i dozór mienia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju”, została wybrana oferta Wykonawcy:

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Parkowa 8

58-302 Wałbrzych

Cena oferty wynosi: 9,09 zł brutto za roboczo-godzinę (słownie dziewięć złotych 9/100  brutto za roboczo-godzinę).

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i warunki Zamawiającego zamieszczone w SIWZ oraz proponuje najniższą cenę. Mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.  Uzyskała 100 punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert

L.p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena ryczałtowa brutto (PLN)

Ilość przyznanych punktów

Uwagi

1

EKOTRADE Sp. z o.o

ul. Parkowa 8,

58-302 Wałbrzych

9,09

100

-

2

ABC-SERVICE SP.J.

R.Brząkała, R.Gawron, M.Nazaruk

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

12,24

74,26

-

3

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o.

ul. Okólna 1A,

59-220 Legnica

11,50

79,04

-

4

ASYSTA BIS  Sp. z o.o.

ul. Nowa 47,

66-200 Świebodzin

9,59

94,79

-

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy Zamawiający informuje także, iż żadna oferta nie została odrzucona i nikt nie został z przetargu wykluczony.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminach zgodnych z  art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Plik do pobrania:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzpap.pl


Duszniki-Zdrój: Ochrona i dozór mienia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Numer ogłoszenia: 189542 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Więcej…

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168606-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Duszniki-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie to stanowi zamówienie...


Duszniki-Zdrój: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV
Numer ogłoszenia: 178376 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168606 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 86 27 400, faks 74 86 27 410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury - muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie to stanowi zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pt.: Ochrona i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap I Remont dachu budynku głównego (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 112007-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.12.10-9, 45.42.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o, Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79206,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97168,62
  • Oferta z najniższą ceną: 97168,62 / Oferta z najwyższą ceną: 97168,62
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego realizację zadania pn.: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie niniejsze nie było objęte zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr DN-062-32_1/09 z dnia 14.07.2009 r. (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 112007-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 r.), wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w Rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr: 188872-2009, data zamieszczenia 12.06.2009 r. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.