Artykuły

Zamówienia publiczne

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt.: „Ochrona i dozór mienia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju”, została wybrana oferta Wykonawcy:

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Parkowa 8

58-302 Wałbrzych

Cena oferty wynosi: 9,09 zł brutto za roboczo-godzinę (słownie dziewięć złotych 9/100  brutto za roboczo-godzinę).

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i warunki Zamawiającego zamieszczone w SIWZ oraz proponuje najniższą cenę. Mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.  Uzyskała 100 punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert

L.p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena ryczałtowa brutto (PLN)

Ilość przyznanych punktów

Uwagi

1

EKOTRADE Sp. z o.o

ul. Parkowa 8,

58-302 Wałbrzych

9,09

100

-

2

ABC-SERVICE SP.J.

R.Brząkała, R.Gawron, M.Nazaruk

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

12,24

74,26

-

3

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o.

ul. Okólna 1A,

59-220 Legnica

11,50

79,04

-

4

ASYSTA BIS  Sp. z o.o.

ul. Nowa 47,

66-200 Świebodzin

9,59

94,79

-

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy Zamawiający informuje także, iż żadna oferta nie została odrzucona i nikt nie został z przetargu wykluczony.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminach zgodnych z  art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Duszniki-Zdrój: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV
Numer ogłoszenia: 168606 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 86 27 400, faks 74 86 27 410 , strona internetowa www.muzpap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury - muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie to stanowi zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pt.: Ochrona i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap I Remont dachu budynku głównego (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 112007-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.12.10-9, 45.42.20.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego realizację zadania pn.: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie niniejsze nie było objęte zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr DN-062-32_1/09 z dnia 14.07.2009 r. (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 112007-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 r.), wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w Rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr: 188872-2009, data zamieszczenia 12.06.2009 r. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168606-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Duszniki-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie to stanowi zamówienie...


Duszniki-Zdrój: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV
Numer ogłoszenia: 178376 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168606 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 86 27 400, faks 74 86 27 410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury - muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie to stanowi zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pt.: Ochrona i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap I Remont dachu budynku głównego (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 112007-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.12.10-9, 45.42.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o, Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79206,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97168,62
 • Oferta z najniższą ceną: 97168,62 / Oferta z najwyższą ceną: 97168,62
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego realizację zadania pn.: Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego oraz pomieszczeń polichromii - Etap IV. Zadanie niniejsze nie było objęte zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr DN-062-32_1/09 z dnia 14.07.2009 r. (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 112007-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 r.), wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w Rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr: 188872-2009, data zamieszczenia 12.06.2009 r. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39686-2012 z dnia 2012-02-09 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Duszniki-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju obejmująca następujące prace: a) renowację stolarki drzwiowej: drzwi o wymiarach 130 cm x 200 cm - 1...


Duszniki-Zdrój: Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap I - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 45896 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39686 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8669248, faks 074 8669020.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap I - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju obejmująca następujące prace: a)renowację stolarki drzwiowej: drzwi o wymiarach 130 cm x 200 cm - 1 sztuka i drzwi o wymiarach 103cm x 151 cm - 1 sztuka; drzwi zewnętrzne (całość drzwi - ościeżnice, skrzydło drzwiowe, zawiasy, zamki, klamki, elementy kute) b)wymianę stolarki okiennej: okna drewniane o wymiarach 84 cm x 50 cm - 3 sztuki (ramiak drewniany - sosna, okna bez podcięć wewnętrznych na parapet, szklenie P4, okapnik drewniany w kolorze stolarki, klamka VDS Praga lub równoważna w kolorze patyny; kolor okien wg wzornika GORI ciemny orzech, zawiasy niewidoczne - nożycowe ROTO lub równoważne, sposób otwierania - uchylno - rozwieralne, ramka międzyokienna czarna) c)roboty odgrzybieniowe (oczyszczenie), impregnacja grzybobójcza i ogniochronna metodą smarowania preparatami solowymi, pokrycie elementów drewnianych konstrukcyjnych wewnętrznym preparatem olejowym stosowanym do wnętrz, w kolorze brązowym poddasza I i poddasza II..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.11.13.00-1, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Onyszczuk, Miejska Górka 2A, 57-340 Duszniki Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27439,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29855,30
 • Oferta z najniższą ceną: 29855,30 / Oferta z najwyższą ceną: 29855,30
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia obejmującego przebudowę i zmianę sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - zamówienie uzupełniające. Zadanie niniejsze nie było objęte zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 358228-2011 z dnia 23.11.2011 r.(ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr:394756-2011;data zamieszczenia:24.11.2011r.), wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w Rozdziale IV ust.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr:358228-2011, data zamieszczenia:29.10.2011r. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

DzisiajDzisiaj468
WczorajWczoraj555
Wszystkie od 26.03.2011Wszystkie od 26.03.2011473014

Obiekt przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

Newsletter